Skip to content ↓

Gweledigaeth a Gwerthoedd / Vision and Values

 

Nod a gweledigaeth Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail yw sicrhau bod pob disgybl yn derbyn y gefnogaeth a’r cyfle i gyrraedd eu llawn botensial a hynny mewn amgylchedd cynhwysol, gofalgar a hapus. Rydym yn annog ein disgyblion i fod yn yn ddysgwyr annibynnol a hyderus, yn ddinasyddion egwyddorol, ac ac i ymfalchïo yn eu hetifeddiaeth a’u hiaith.

Nodau ac Amcanion yr Ysgol yw:

 • Cefnogi pob plentyn i ddatblygu i’w lawn botensial mewn awyrgylch cynhwysol, gofalgar a hapus
 • Annog ein disgyblion i fod yn feddylwyr annibynnol ac yn gyfranwyr mentrus creadigol
 • Meithrin ymdeimlad o hunan-barch yn ein disgyblion a pharch tuag at eraill yn yr ysgol a’r gymuned ehangach
 • Cynnig ystod helaeth o brofiadau a chyfleoedd i ddatblygu sgiliau dysgu gydol oes ein disgyblion
 • Rhoi arweiniad ac addysg i’r plant i’w paratoi i fod yn ddinasyddion egwyddorol, iach a hyderus
 • Sicrhau bod llais pob unigolyn i’w glywed a bod pawb yn cael eu trin yn gyfartal
 • Helpu’r plant i ddysgu am, ac i ymfalchio yn eu treftadaeth hanesyddol a diwylliannol

 

The aim and vision of Ysgol Gynradd Gymraeg Tonyrefail is to ensure that all pupils receive the support and opportunity to reach their full potential in an inclusive, caring and happy environment. We encourage our pupils to be independent and confident learners, principled citizens, and to be proud of their heritage and their language.

The School's Aims and Objectives

 • To support each child to reach his or her full potential within an inclusive, caring and happy environment
 • To encourage children to be independent thinkers and creative, enterprising contributors
 • To nurture our pupils’ self-respect and respect for others within the school and the wider community
 • To offer a wide range of experiences and opportunities to develop our pupils' lifelong learning skills
 • To guide and educate the children to prepare them to be principled, healthy and confident citizens
 • To ensure that each individual's voice is heard and that everyone is treated equally
 • To help the children to learn about, and to be proud of, their historical and cultural heritage