Navigation
Home Page

Neges gan y Cynghorydd Andrew Morgan / Message from Councilor Andrew Morgan

Annwyl Rieni/Gwarcheidwaid 

Fel Cyngor, rydyn ni'n cydnabod ei bod hi'n gyfnod pryderus i'n cymunedau wrth i'r cyfyngiadau ar fywyd bob dydd barhau a nifer yr achosion o Covid-19 godi eto ledled RhCT. Rydyn ni'n gofyn yn gwrtais i rieni/gwarcheidwaid a'u hatgoffa i gyfrannu at leihau trosglwyddo'r Coronafeirws ar bob cyfle, gan gynnwys parhau i gynnal pellter cymdeithasol tu allan i dir yr ysgol a thrwy wisgo gorchudd wyneb os yw'n bosibl, yn unol â chyngor y Cyngor i drigolion, a rannwyd ddydd Iau 10 Medi. 

Er ein bod ni'n cydnabod ei bod hi'n bwysig bod modd i blant gymdeithasu'n gyfrifol a bod gweithgareddau yn yr awyr agored yn hanfodol i'w llesiant, rydyn ni'n annog pob rhiant a gwarcheidwad i fod yn effro i le mae eu plant, cwmni eu plant, a'r hyn mae'u plant yn ei wneud tu allan i'r ysgol, yn enwedig yn ystod y nosweithiau a'r penwythnosau. Mae lleihau eich cysylltiadau cymdeithasol, cynnal pellter cymdeithasol a hyrwyddo hylendid effeithiol yn hanfodol ar gyfer lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws.  

Byddwch chi'n effro i'r ffaith bod cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion positif ledled Cymru a Rhondda Cynon Taf yn ystod yr wythnosau diwethaf, ac mae angen i bob un ohonom ni chwarae ei ran wrth leihau lledaenu'r Coronafeirws yn ein cymunedau. Cymerwch ofal, a chadwch yn ddiogel. 


Y Cynghorydd Andrew Morgan 
Arweinydd Cyngor RhCT 

 

 

Dear Parents/Guardians 

As a Council, we recognise this is an anxious time for our communities with the continuing of restrictions on daily life and increasing rates of Covid-19 again throughout RCT. We are respectfully asking and reminding parents/guardians to help minimise the transmission of coronavirus at every opportunity, including by continuing to observe social distancing outside school grounds and by wearing a face mask if possible, in line with the Council’s advice to residents issued on Thursday, Sept 10th. 

Whilst we do recognise that it is important that children are able to socialise responsibly and outdoor activity is vital for their wellbeing, we are urging all parents and guardians to please be mindful of where your children are, who they are with and what they are doing when outside of school, particularly in evenings and on weekends.  Restricting the number of social contacts, maintaining social distancing and promoting effective hygiene are essential to reducing the risk of transmission.  

You will be aware that there has been a significant increase in positive cases across Wales and Rhondda Cynon Taf over recent weeks and each and every one of us needs to play our part in minimising the spread of coronavirus in our communities. Please take extra care and stay safe. 


Councillor Andrew Morgan 
Leader RCT Council 

Top