Navigation
Home Page

Trosglwyddo Bl6 i Bl7 Transition

Ysgol Llanhari: Gwybodaeth i Rieni / Information for Parents 6/10/20

Atgofion Blwyddyn 6 2019-2020

Still image for this video

Annwyl ddisgyblion Bl. 6

Diolch yn fawr iawn i chi am y tasgau trosglwyddo mae nifer fawr ohonoch chi wedi bod wrthi yn eu cyflawni dros yr wythnosau diwethaf.  Mae athrawon yr adrannau uwchradd wedi bod wrth eu boddau yn gweld a darllen eich gwaith ac wir yn gwerthfawrogi'ch ymdrechion bendigedig.

Nodyn bach i roi gwybod i chi nad oes dyddiad cau ar gyfer y tasgau yma.  Byddwn yn fwy na hapus i chi barhau i weithio ar y tasgau dros yr haf os fyddwch chi'n dymuno ond gofynnwn i chi gadw'r gwaith yn ddiogel mewn ffeil neu'n ddigidol ac yna dod â phob dim i'r ysgol gyda chi pan fyddwch yn ymuno a ni ym mis Medi.  Os hoffech anfon eich gwaith ataf cyn yr haf, gofynnaf yn garedig i chi wneud cyn dydd Gwener, Gorffennaf 10fed os gwelwch yn dda.  Unwaith eto, mae croeso i chi gyflawni tasgau ar ôl hynny; cadwch eich gwaith yn ddiogel tan fis Medi.  Rydym yn gobeithio'n arw y bydd cyfle i ni ddathlu eich gwaith yn nhymor yr Hydref!

Diolch ymlaen llaw a mwynhewch yr haf!

 

Dear Yr.6 pupils

Thank you very much for the transition work many of you have been completing over the past weeks.  The teachers of the secondary departments have thoroughly enjoyed seeing and reading your work and really appreciate your fantastic efforts.  

Just a short note to let you know that there isn't a deadline for completing the transition tasks.  We are more than happy for you to continue to work on these tasks over the summer if you so wish, but we kindly ask that you keep your completed work safely in a file or digitally and bring everything to school with you when you join us in September.  If you would like to send me your work before the summer, I ask that you please to do so before Friday, July 10th.  Once again, you are welcome to complete that tasks after this date, but keep you work safely until September.  We truly hope that we will be able to celebrate your hard work sometime during the Autumn term.

Thank you in advance and have a lovely summer!

 

Mrs C Webb

Pennaeth Cynorthwyol / Assistant Headteacher

Tasgau trosglwyddo / Transition Tasks

Neges i Flwyddyn 6 o Ysgol Llanhari

Helo ddisgyblion Blwyddyn 6,  

Yn rhan o’n hymgais i wneud y broses o drosglwyddo i flwyddyn 7 ym mis Medi mor llyfn â phosibl i chi, rydym wedi rhoi pecyn o weithgareddau at ei gilydd i’w cwblhau gartref.  Athrawon o wahanol adrannau’r adran uwchradd sydd wedi eu paratoi. 

Edrychwn ymlaen yn fawr iawn at gael gweld eich gwaith, ond yn fwy byth at eich gweld chi unwaith eto pan fyddwch yn ymuno â theulu Llanhari yn ffurfiol ym mis Medi. 

 

As part of our mission to make your transition into Year 7 in September as smooth as possible, we have put together a pack of tasks for you to complete at home.  Teachers from different departments in the Secondary department have set and put them together for you.  

We very much look forward to hearing from you.  We are all very excited to see you once again when you formally join Teulu Llanhari in September. 

 

Am y tro, cadwch yn ddiogel.

Cofion cynnes 

 

Mrs Catherine Webb                                                    Mrs Rhian Phillips

Pennaeth Cynorthwyol                                                 Pennaeth

Fideo Trosglwyddo 2020 Ysgol Llanhari

Fideo i ddisgyblion blwyddyn 6.

Poster Trosglwyddo o Fl 6 i Fl7 / Yr6 to Yr7 Transition Poster

Llythyr Trosglwyddo Bl6 / Year 6 Transition Letter

Gwefannau Defnyddiol / Useful Websites
Top