Navigation
Home Page

Blwyddyn 1

Hwyl am y tro! Goodbye for now!

Still image for this video

Cadw’n heini!

Still image for this video

Capsiwl Covid-19 / Covid-19 Capsule

Rhifau Rhagorol W10

Croeso nôl!

Still image for this video

Croeso Nôl Bl.1! / Welcome back Year 1!

Croeso nôl

Still image for this video

TeuluTon

Still image for this video
‪Neges bwysig gan blant yr ysgol i ddweud diolch wrth bawb sydd yn ein helpu. A thank you from the children of YGGTonyrefail to all those who help us. Diolch yn fawr. 🌈 #TeuluTon ‬

~ Teulu Ton

Still image for this video

Gwaith Gwych!

Still image for this video

Gwaith Gwych!

Still image for this video

Rhifau Rhagorol W9 / Big Maths W9

Grid Gwaith cartref 8 - Dyddiad cwblhau 10/07/20 / Homework Grid 8 - To be completed by the 10/07/20

Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth

Gweithgareddau Dileu Diflastod Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth / We’re going on a bear hunt boredom buster

Grid Gwaith Cartref 7- Dyddiad Cwblhau 26/6/20. / Homework Grid 7- To be completed by the 26/6/20.

Y Lindysyn Llwglyd Iawn / The Very Hungry Caterpillar

Gweithgareddau Dileu Diflastod y lindysyn llwglyd iawn / The hungry caterpillar Boredom Buster

Rhfiau Rhagorol Wythnos 7/Big Maths Week 7

Grid gwaith cartref 6/Homework grid 6 1/6/20

Gweithgareddau Dileu Diflastod / Gruffalo Boredom Busters

Rhifau Rhagorol W6/ Big Maths Wk 6

Stori Elen Benfelen

Still image for this video

Cwis Elen Benfelen / Goldilocks Quiz

Mat Geiriau Elen Benfelen/Goldilocks Word Mat

Gwaith Cartref 6 Elen Benfelen- 18/5/2020. Dyddiad cwblhau- 29/5/2020 / Homework 6 Goldilocks- 18/5/2020. To be completed by 29/5/2020

Mat Geiriau/Word Mat Elen Benfelen

Trefnu yn ôl maint / Order by size

Heriau Cyw

Amser Stori gyda Mrs Richards

Still image for this video
Edrycha tu ôl i ti, Tomos!

Cwis stori ‘Edrycha tu ôl i ti, Tomos!’ Quiz

Rhifau Rhagorol W4/Big Maths W4 10/5/20

Sialens Miri Maths Challenge!

Tros-ysgrifennu ar daflen digidol/Overwriting on a digital worksheet

Still image for this video
Yn ddefnyddiol iawn ar gyfer gwaith os nod oes argraffydd gennych/Useful for completing work if you have no printer.

Lanlwytho gwaith o’ch dyfais i ‘my files’ yn J2launch/Uploading work from your device to’my files’ in j2Launch

Still image for this video
(Os oes gennych waith sydd wedi’i chwblhau tu allan i blatfform Hwb, e.e. Ffotos o brosiect STEAM///If you have work completed outside the Hwb platform, e.g. photos of a STEAM project)

Diolch yn fawr am ddanfon eich gwaith cartref i mewn, roedd pawb wedi ymdrechu'n fawr.

Dyma sialensiau Rhifau Rhagorol ar gyfer wythnos hon.  Dewiswch eich lefel (Lefel ,  2 neu 3) a chwblhewch y dasg yn annibynnol os bosib, ond croeso i chi ofyn am gymorth gan oedolyn os hoffech.  Cymerwch eich amser, a gwiriwch eich atebion! Ebostiwch eich gwaith at Mrs Richards neu Mrs Phillips erbyn 12 o'r gloch 1/5/20.   

Thanks for sending in your homework tasks, you all clearly worked hard.  Here are this week's Big Maths tests.  Select your level (Level 1, 2 or 3) and complete the task independently if possible, but please ask an adult to help you if you like.  Take your time, and remember to check your answers!  Email your work to Mrs Richards or Mrs Phillips by 12 o'clock on 1/5/20.

Richardsc429@hwbcymru.net

Phillipsh190@hwbcymru.net

 

Efallai hoffech chi daclo'r dasg Miri Maths hefyd...

Perhaps you'd like to tackle the Miri Maths task too...

Rhifau Rhagorol/Big Maths Week 2

Sialens Miri Maths Challenge (Blwyddyn 1 a 2/Year 1 and 2)

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Grid Gwaith Cartref 3/Homework Grid 3 20/4/20

*Newyddion*

Gallwch nawr lawrlwytho app ‘J2Launch’ i ddefnyddio HWB ar dabled neu ffôn. Danfonwch e-bost i ni gael gweld eich ymdrechion/gwaith/ffotograffau!

 

*News*

You can now download the ‘J2Launch’ to use HWB on a tablet or phone.

Email us your work/masterpieces/ photographs so we can see your efforts!

 

    Richardsc429@hwbcymru.net

Grid Gwaith Cartref 2 (Pasg) Homework Grid 2 (Easter) 5/4/20

Pŵerbwynt Stori Antur Y Pasg/Easter Adventure Story Powerpoint

Gweithgareddau hwyliog (Pasg) / Fun Activities (Easter)

Gweithgareddau STEAM y Pasg / Easter STEAM activities!

Grid Gwaith Cartref 1/Homework Grid 1 - 20fed o Fawrth 2020

Da iawn i bawb a gymerodd ran yr Eisteddfod heddiw! 🌟

Dydd Mawrth Ynyd! / Shrove Tuesday!

Llefaru Unigol Bl 2 ac iau

Geiriau Mynd ar Wyliau

Mynd ar wyliau

Fe ddaeth Siôn Corn i ymweld â ni yn y dosbarth! Santa came to visit us in class!

Parti Nadolig 2019

Ble mae Jingl Jangl a’i ffrindiau yn cuddio?

Hwyl a sbri!

Cwrdd â Sion Corn!

Cyngerdd Nadolig 2019

Creu addurniadau ar gyfer y ffair Nadolig!

Caffi Cwtsh!

Top