Navigation
Home Page

Blwyddyn 2

Hwyl am y Tro! / Goodbye for now!

Still image for this video

Capsiwl Covid-19 / Covid-19 Capsule

Rhifau Rhagorol W10 / Big Maths W10

Croeso nôl blwyddyn 2!

Croeso nôl

Still image for this video
Llythyr gan Miss Downes i rieni Bl2 / Letter from Miss Downes to Yr2 parents

       Newyddion~News~Newyddion~News~Newyddion~News~Newyddion~News~Newyddion~News

1/6/20

Croeso nôl Mrs Withey! laugh

Welcome back Mrs Withey! laugh

 

 

 

 

 

TeuluTon

Still image for this video
Neges bwysig gan blant yr ysgol i ddweud diolch wrth bawb sydd yn ein helpu. A thank you from the children of YGGTonyrefail to all those who help us. Diolch yn fawr. 🌈 #TeuluTon ‬

Llyfrau Darllen/Reading Books Cam 8

Llyfrau Darllen/Reading Books Cam 9

Rhifau Rhagorol W9 / Big Maths W9

Grid Gwaith Cartref 8 - Dyddiad Cwblhau 10/07/20 / Homework grid 8 - To be completed by the 10/07/20

Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth

Gweithgareddau Dileu Diflastod Rydyn ni’n Mynd i Hela Arth / We’re going on a bear hunt boredom busters

Grid Gwaith Cartref 7- Dyddiad Cwblhau 26/6/20. / Homework Grid 7- To be completed by the 26/6/20.

Y Lindysyn Llwglyd Iawn / The very hungry caterpillar

Gweithgareddau Dileu Diflastod Y Lindysyn Llwglyd iawn / The very hungry caterpillar Boredom busters

Rhifau Rhagorol Wythnos 7/Big Maths Week 7 (Level 2-3 only)

Grid gwaith cartref 6/Homework grid 6 1/6/20

Gweithgareddau Dileu Diflastod / Gruffalo Boredom Busters

Elen Benfelen / Goldilocks

Still image for this video

Cwis Elen Benfelen / Goldilocks Quiz

Mat geiriau Elen Benfelen Word Mat

Gwaith Cartref 5. Dyddiad cwblhau- 29/5/2020 / Homework 5 to be completed by 29/5/2020

Mat Geiriau/Word Mat Elen Benfelen

Trefnu yn ôl maint/Arranging in order of size

Heriau Cyw

Rhifau Rhagorol W4/Big Maths W4 10/5/20

Oriel Gwaith Gwych Gallery

Sut i gofnodi ar daflen digidol/How to overwrite on a digital worksheet

Still image for this video
Yn ddefnyddiol os nad oes modd i’ch plentyn argraffu taflen gwaith digidol/Useful if your child has a digital worksheet but is unable to print it

Lanlwytho gwaith i Hwb a J2Launch/How to upload documents to Hwb and J2Launch

Still image for this video
This is helpful if you’ve created something outside of Hwb and would like to store them in Hwb j2Launch under ‘my files’, for example a worksheet that you’ve completed.

Sialens Miri Maths Challenge

Diolch yn fawr am ddanfon eich gwaith cartref i mewn, roedd pawb wedi ymdrechu'n fawr.

Dyma sialensiau Rhifau Rhagorol ar gyfer wythnos hon.  Dewiswch eich lefel (Lefel , 2 neu 3) a chwblhewch y dasg yn annibynnol os bosib, ond croeso i chi ofyn am gymorth gan oedolyn os hoffech.  Cymerwch eich amser, a gwiriwch eich atebion! Ebostiwch eich gwaith at Mrs Richards neu Mrs Phillips erbyn 12 o'r gloch 1/5/20.   

Thanks for sending in your homework tasks, you all clearly worked hard.  Here are this week's Big Maths tests.  Select your level (Level 1, 2 or 3) and complete the task independently if possible, but please ask an adult to help you if you like.  Take your time, and remember to check your answers!  Email your work to Mrs Richards or Mrs Phillips by 12 o'clock on 1/5/20.

Richardsc429@hwbcymru.net

Phillipsh190@hwbcymru.net

 

Efallai hoffech chi daclo'r dasg Miri Maths hefyd...

Perhaps you'd like to tackle the Miri Maths task too...

Rhifau Rhagorol Wythnos 2/////Big Maths Week 2

Sialens Miri Maths Challenge Bl2/Yr2

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dyma sialensiau Rhifau Rhagorol ar gyfer wythnos hon.  Dewiswch eich lefel (Lefel 1 neu 2) a chwblhewch y dasg yn annibynnol os bosib, ond croeso i chi ofyn am gymorth gan oedolyn os hoffech.  Cymerwch eich amser, a gwiriwch eich atebion! Ebostiwch eich gwaith at Mrs Richards neu Mrs Phillips erbyn 12 o'r gloch 24/4/20.   

Here are this week's Big Maths tests.  Select your level (Level 1 or 2) and complete the task independently if possible, but please ask an adult to help you if you like.  Take your time, and remember to check your answers!  Email your work to Mrs Richards or Mrs Phillips by 12 o'clock on 24/4/20.

Richardsc429@hwbcymru.net

Phillipsh190@hwbcymru.net

Grid Gwaith Cartref 3/ Homework Grid 3 20/4/20

#Teulu Ton

Still image for this video

*Newyddion*Gallwch nawr lawrlwytho app ‘J2Launch’ i ddefnyddio HWB ar dabled neu ffôn. Danfonwch e-bost i ni gael gweld eich ymdrechion/gwaith/ffotograffau! 

 

*News* you can now download the ‘J2Launch’ to use HWB on a tablet or phone. Email us your work/masterpieces/photographs so we can see your efforts!


Phillipsh190@hwbcymru.net
       

Grid Gwaith Cartref 2 (Pasg) Easter Homework Grid 2 5/4/20

Pŵerbwynt Stori Antur Y Pasg/Easter Adventure Story Powerpoint

Gweithgareddau hwyliog (Pasg) / Fun activities (Easter)

Gweithgareddau STEAM (Pasg) / STEAM activities (Easter)

Grid Gwaith Cartref 1/ Homework Grid 1 20/3/20

Top